eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 07.12. 2021
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Elektrick������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ jednotky
D dnes podnikly prvn kroky vi TV NOVA kvli odvysln liv reporte o pendolinech
admin, 02.11.2007 (7604 pretan)

eské dráhy dnes odeslaly TV Nova ádost o odvysílání odpovdi na reportá Jiího Hynka o problémech rychlovlak Pendolino (Televizní noviny, 30. listopadu 2007, 19:30) a podnt Rad pro rozhlasové a televizní vysílání, aby tento správní orgán upozornil provozovatele na porušování zákona a stanovil mu lhtu k náprav. eské dráhy jsou pesvdeny, e TV Nova porušila ustanovení § 31 odst. 2 zákona 231/2001 Sb. o rozhlasovém a televizním vysílání, který ukládá provozovateli chovat se zpravodajsky neutráln.

TV Nova odvysílala podle eských drah nepravdivou a zámrn zmanipulovanou reportá o tom, e si rychlovlaky Pendolino na ad míst nerozumí se zabezpeovacím zaízením a jsou s nimi spojeny další problémy. Problematiku redaktor Hynek zkreslil, výpovdi zástupce D vytrhl z kontextu a zamlel dleitá fakta. Hned po té, co se eské dráhy velmi drazn ohradily, stáhla TV Nova reportá ze svých internetových stránek.

Ve smyslu zákona o Rozhlasovém a televizním vysílání poadují eské dráhy po TV Nova odvysílání odpovdi na reportá v tomto pesném znní: „Dne 30. íjna tohoto roku zveejnila TV Nova reportá nazvanou „Další problémy s Pendolinem“. eské dráhy, a. s. k této reportái sdlují následující. Informace, které uvedla TV Nova v reportái Jiího Hynka, e Pendolino má další problémy se zabezpeovacím zaízení, jsou nepravdivé. Redaktor ml dostatek informací o tom, e idlo, o kterém se v reportái mluvilo, se pouívá pedevším pro sledování pípadného zadení loisek u nákladních vlak, pro Pendolino nemá význam. To má vlastní poítaovou diagnostiku a pípadný problém by okamit zjistil jeho strojvedoucí. Tento fakt redaktor veejnosti zatajil a sestavil informace tak, e mají vlaky problémy. ádné problémy v tomto smru neexistují, nejrychlejší vlaky D jsou zcela bezpené a pln schválené Dráním úadem. Naprosto neopodstatnn mohl Jií Hynek vydsit tisíce cestujících, co povaujeme za neomluvitelné.“

2.11.2007 -14:00:00

http://www.ceskedrahy.cz/wps/wcm/connect/CD-cz/cd/tiskove_centrum/tiskove_zpravy/tzp_lziva_reportaz_o_pendolinech_02_11_2007

Svisiace lnky:
esk drhy se brn proti liv reporti TV nova, podaly trestn oznmen a alobu (15.11.2007)
Stanovisko eskch drah ke liv a zmanipulovan reporti TV NOVA (31.10.2007)
Pendolna v esku vyetruj pre veobecn ohrozenie (31.10.2007)


Home